compiler-plugin / arrow.meta.quotes / typeAlias

typeAlias

fun Meta.typeAlias(ctx: CompilerContext, match: KtTypeAlias.() -> Boolean, map: TypeAlias.(KtTypeAlias) -> Transform<KtTypeAlias>): ExtensionPhase

See Also

TypeAlias

Do you like Arrow?

Arrow Org
<